Материали и предмети в контакт с хранителни продукти

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)

1. Физикохимични

Обща миграция чрез пълнене да

Обща миграция чрез пълно потапяне да