Материали и предмети в контакт с хранителни продукти, различни от пластмаси

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти, различни от пластмаси

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)

1. Физикохимични

Обща миграция на Олово да

Обща миграция на Кадмий да